FORENINGENS VEDTÆGTER

Søllerød Grundejerforenings Vedtægter

Vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 3. oktober 1990,

med ændring af § 3 på den ordinære generalforsamling, den 7. marts 2000.

Med ændring af kommunenavn på den ordinære generalforsamling 24. Marts 2009.

Med tilføjelse af § 7 om tegningsregler på den ordinære generalforsamling 22. marts 2022

§ 1. Navn og formål

Foreningens navn er Søllerød Grundejerforening, og dens formål er at fremme medlemmernes fælles interesser som ejere af fast ejendom i Rudersdal kommune.

Dette formål søges opnået ved i almindelighed at påse og varetage medlemmernes interesse i alle offentlige anliggender. Foreningen er upolitisk.

§ 2. Medlemmer

Som medlem kan optages enhver ejer af en i Søllerød bylag eller nærmeste omegn beliggende ejendom. 

Bestyrelsen afgør, hvorvidt et medlem kan optages. I tilfælde af nægtelse kan spørgsmålet dog forelægges den første ordinære generalforsamling.

§ 3. Kontingent

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen for 4 regnskabsår ad gangen (kontingentperioden). 

Kontingentet opkræves for 4 år ad gangen, dækkende de efterfølgende 4 år. Kontingentet forfalder til betaling senest ved udgangen af det kalenderår, hvor kontingentet er fastsat. Kontingentet periodiseres på regnskabsår. 

Ved indmeldelse i foreningen forfalder et beløb svarende til kontingentet for hele den igangværende kontingentperiode på 4 år. Beløbet udgør dels kontingent for restperioden,  dels indmeldelsesgebyr. 

Udmeldelse skal ske skriftlig til bestyrelsen med mindst 1 måneds varsel.  Ved udmeldelse refunderes ikke kontingent. 

Kontingentet er personligt, og bibeholdes kun ved flytning inden for foreningens område. 

Medlemmer, som ikke har betalt kontingent ved udgangen af det kalenderår, hvor kontingentet er fastsat, har ikke stemmeret på generalforsamlinger, og kan uden videre slettes.

§ 4. Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 

Foreningens generalforsamlinger skal afholdes i Rudersdal kommune.

Generalforsamlingen afgør selv, ved simpel stemmeflertal, sin lovlighed. 

Ordinær Generalforsamling afholdes hvert år inden 1. april og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 og højst 7 ugers varsel og med angivelse af dagsorden, som i hvert tilfælde skal indeholde følgende punkter:

1) Valg af dirigent

2) Aflæggelse af årsberetning

3) Aflæggelse af regnskab

4) Fastsættelse af kontingent

5) Valg af bestyrelse

6) Valg af 1 revisor og en revisorsuppleant

7) Behandling af indkomne forslag

8) Eventuelt

Generalforsamlingen kan kun træffe beslutning i sager, der er optaget på dagsordenen.

Forslag til vedtægtsændringer samt øvrige indkomne forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, udsendes til medlemmerne sammen med dagsordenen.

Indkaldelse til generalforsamling sker skriftligt. 

Forslag der ønskes behandlet på førstkommende ordinære generalforsamling skal være formanden i hænde senest den 1. februar.

Med undtagelse af det i § 7 nævnte, afgøres alle sager ved simpelt stemmeflertal. 

Der kan kun afgives 1 stemme pr. husstand eller ejendom. Stemmeret kan udøves ved personligt fremmøde eller ved afgivelse af fuldmagt til et andet medlem af foreningen eller til et myndigt medlem af husstanden.

Ingen kan repræsentere mere end én fuldmagtsgiver. Fuldmagt kan ikke udstedes for længere perioder end ét år ad gangen.

Det er en forudsætning for at kunne udøve stemmeret på en generalforsamling, at medlemmet ikke er i kontingentrestance. Almindeligvis foregår afstemning ved håndsoprækning, men skal ske skriftligt, dersom et medlem af bestyrelsen eller 10% af de fremmødte begærer det. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

§ 5. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal afholdes senest 1 måned efter, at mindst 20 medlemmer skriftligt har begæret det over for formanden med angivelse af, hvad der ønskes drøftet.

§ 6. Bestyrelsen

Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling med 4 i ulige år og 3 i lige år.

Dersom antallet af bestyrelsesmedlemmer p.g.a. udtræden bliver mindre end 7, er bestyrelsen berettiget til at udpege det manglende antal bestyrelsesmedlemmer. 

Uanset bestemmelsen om valg af bestyrelsesmedlemmer, er sådanne bestyrelsesvalgte medlemmer altid på valg ved førstkommende ordinære generalforsamling.

§ 7. Tegningsregler

Foreningen tegnes af formand og kasserer i forening. 

Bestyrelsen får på hvert bestyrelsesmøde en udskrift af bevægelserne på bankkontoen siden sidste møde.

§ 8. Vedtægtsændringer og foreningens ophævelse

Foreningen kan ophæves på en i dette øjemed indkaldt generalforsamling, såfremt 3/4 af foreningens medlemmer er repræsenteret, og mindst 3/4 af disse stemmer herfor.

Er generalforsamlingen efter ovenstående ikke beslutningsdygtig, men 3/4 af de repræsenterede medlemmer stemmer for foreningens ophævelse, indkaldes inden 1 måned til en ekstraordinær generalforsamling, hvor spørgsmålet kan afgøres ved simpelt stemmeflertal uden hensyn til de repræsenteredes antal.

Vedtægtsændringer kan besluttes på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, såfremt mindst 3/4 af de repræsenterede - uanset disses antal - stemmer herfor.

Såfremt foreningen ophæves, skal dens arkiv overgives til Rudersdal kommunes byhistoriske arkiv, og dens midler anvendes til et alment formål inden for foreningens område - eventuelt efter Rudersdal kommunalbestyrelses skøn.

Gældende Vedtægter for Søllerød Grundejerforening